Obchodní podmínky

03.03.2021

Na základě nařízení vlády ČR od 1. 3. 2021 byla naše prodejna uzavřena. Veškerý sortiment našeho zboží si můžete objednat telefonicky nebo mailem a přijít si ho vyzvednout k našemu okénku u vchodu do prodejny.

CG0A2453

Pro informaci a váš klidný nákup zveřejňujeme obchodní podmínky tohoto prodeje a reklamační řád.

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den podání
telefonické nebo e-mailové objednávky kupujícím.
1. Podáním objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění
platném v den podání objednávky. Podanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
2. Storno objednávky může zákazník provést dohodou s prodejcem.
3. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti
obchodním zákoníkem.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky, které jsou podané prostřednictvím telefonu nebo e-mailu, jsou závazné. Podáním
objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkamijakož i reklamačním
řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží
kupujícím.
3. Podmínkou platnosti objednávky je uvedení osobních údajů (jméno, adresa, telefon).
4. V případě uplatnění Slevového kuponu je nutno předem uvést registrační číslo kuponu a jeho požadavek
na uplatnění.
5. Zboží lze vyzvednout pouze osobním převzetím u výdejního okénka provozovny Centrum látek, OD
Centrum Doubravka, Masarykova 75, Plzeň. Zboží neposíláme poštou ani jinou přepravní společností!
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny při převzetí.
7. Podáním závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování
osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
8. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem
prodávajícího.
9. Tyto obchodní podmínky platí pro prodej výdejním okénkem provozovny Centrum látek, Masarykova 75,
Plzeň, jejímž provozovatelem je společnost Centru látek s.r.o., V Rybníčkách 190, Tlučná, IČ: 07056150,
DIČ: CZ07056150.


Způsob platby
Kupující má možnost si při sjednání obchodních podmínek (formou objednávky) vybrat z níže uvedených
způsobů plateb:
1. Platba v hotovosti
2. Platba platební kartou – není možná platba kartou!
3. Bankovním převodem - při podání objednávky lze dohodnout s prodávajícím způsob platby převodem na
bankovní účet. Zboží bude předáno kupujícímu po připsání částky na bankovní účet prodávajícího.
Mezibankovní převod trvá obvykle 1 pracovní den. Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění
variabilního symbolu při tvorbě Vašeho platebního příkazu pro snadnější identifikaci příchozí platby.
Převzetí zboží
1. Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení. V případě, že zboží je nutno objednat
a není možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem nebo
telefonicky, kdy bude také tento termín upřesněn.
2. Vyřízením objednávky se myslí předání zboží zákazníkovi. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým
dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
3. Zboží je podmíněno převzetím osobně u výdejního okénka na adrese:
Centrum látek
Masarykova 75
312 00 Plzeň
Kontakt: +420 734 645 836. Je nutné se předem domluvit.
Výdejní okénko splňuje přísné hygienické podmínky pro Covid-19.


Čas a způsob předání
1. Dodací lhůta je obvykle od 1 do 3 pracovních dnů, pokud je zboží skladem. Pokud je třeba zboží objednat,
bude zákazník informován o termínu dodání.
2. Zboží placené převodem je připraveno k vyzvednutí ihned tj. nejpozději následující pracovní den po
připsání platby na náš účet.
Nebezpečí škody na zboží
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.
Prohlídka zboží
Kupující je povinen prohlédnout si řádně zboží s vynaložením odborné péče a to podle možnosti co nejdříve po
přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo
prohlédnuto v době přechodu „nebezpečí škody na zboží“ na něj, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při
této prohlídce. Týž den, kdy kupující zjistil vady zboží, je povinen podat písemnou zprávu prodávajícímu.
Odstoupení od smlouvy a možnost vrácení zboží
Kupující má právo podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění odstoupit od smlouvy ve
lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu nepoškozené zboží, bez
známek užívání nebo opotřebování bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od
smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti
dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení
prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Společnost Centrum látek s.r.o. Vám dále nabízí výměnu zboží do 14 pracovních dní od objednávky. V případě,
že z nějakého důvodu vracíte zboží zpět, předložte prosím ke zboží paragon.Zboží je podmíněno doručit osobně
na adresu provozovny Centrum látek, Masarykova 75, Plzeň, po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle
734 645 836.


Reklamace
1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
2. Zboží lze reklamovat u prodávajícího po telefonické dohodě na adrese provozovny
Adresa reklamačního odd.:
Centrum látek
Masarykova 75
312 00 Plzeň
Kontakt: +420 734 645 836
3. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a
škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a
chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba
začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
4. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.
5. Na zakoupené zboží se vztahuje zákonná záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba každého zboží začíná
běžet okamžikem, kdy kupující převezme věc od prodávajícího. Záruka se vztahuje na vady. Opotřebení
věci nadměrným užíváním, nebo opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, či poškození věci
vlastním zaviněním, například mechanickým poškozením, bohužel, nemůže být předmětem reklamace.
Ochrana osobních dat
Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu dodavatele
a nebudou zveřejněny, či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány pro obchodní a marketingové
potřeby dodavatele. Při nakládání s osobními daty se dodavatel zavazuje řídit platnou legislativou o ochraně
osobních údajů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Zákazník podpisem objednávky dává souhlas ke
shromažďování osobních údajů.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 3. 2021.
2. Osobním objednáním, nebo jakoukoli formou objednávky včetně odeslání elektronické objednávky
kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání
objednávky. Potvrzenou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. §262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li
podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.


Provozovatel
Administrativní sídlo společnosti:
Centrum látek s.r.o.
V Rybníčkách 190, 330 26 Tlučná
Czech Republic
email: info@centrumlatek.cz
mobil: +420 734 645 836
IČO: 07056150
DIČ: CZ07056150

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon a e-mail:
Centrum látek s.r.o.
V Rybníčkách 190, 330 26 Tlučná
Czech Republic
IČO: 07056150
DIČ: CZ07056150
V ………………… dne ………
Věc: Odstoupení od kupní smlouvy
Dobrý den,
dne…………… jsem prostřednictvím objednávky …………… uzavřel kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží
………………… Zboží jsem převzal dne ………… ……………………
Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním
§ 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.
Zboží Vám vrycím zpět a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ………………,- Kč ve prospěch
mého bankovního účtu č. ……………………… nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení
od smlouvy.
S pozdravem
.............................................. (podpis)


Přílohy:
Reklamační řád
Poučení pro spotřebitele - reklamační řád
1. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád byl vypracován ve smyslu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
2. Záruční podmínky
1. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před
zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.
Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního a sortimentního je předpokladem naplnění užitné
hodnoty a účelu užití zboží.
2. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost
základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující
plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k
nevhodnému účelu, nedodržování doporučené nosnosti u daného výrobku a jeho přetěžování.
3. Základní podmínky reklamace
1. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
2. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné
opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v
důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.
3. Vyskytne-li se u výrobku neodstranitelná vada, která nebrání dalšímu užívání, má zákazník právo na
přiměřenou slevu. Na vady, na které byla poskytnuta sleva, nelze uplatnit reklamaci.
4. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání
obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech
nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost Centrum látek s. r. o. je oprávněna odmítnout převzít k
reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška
91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
5. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy
lhůta začíná běžet, den následují po převzetí zboží. V případech pozáručních oprav je lhůta stanovena po
dohodě s vedoucím pracovníkem nebo s pověřenou osobou, která přijímá věc do opravy.
4. Místo a způsob uplatnění reklamace
1. Zboží lze reklamovat u prodávajícího po telefonické dohodě na adrese provozovny
Adresa reklamačního odd.:
Centrum látek
Masarykova 75
312 00 Plzeň
Kontakt: +420 734 645 836
2. Při převzetí reklamovaného zboží bude sepsán reklamační protokol.
5. Lhůty pro uplatnění reklamace
1. Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit
bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží
může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční
doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.
2. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném
ošetřování včetně údržby, může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v
intenzitě jeho užívání vydržet.
6. Závěrečná ustanovení
Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 3. 2021. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
JIŽ NEPŘIJÍMÁME NOVÉ OBJEDNÁVKY, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.